Startside


Dansk Biologisk Laboratorium er en veletableret virksomhed inden for området biologiske analyser og monitering. Laboratoriet foretager oparbejdning og behandling af en bred vifte af biologiske moniterings- og analyseopgaver inden for både ferskvandsområdet og det marine område. 

Laboratoriet er DANAK akkrediteret (ISO 17025) til oparbejdning af ferske og marine faunaprøver

En akkreditering er en uafhængig bedømmelse af virksomhedens kompetence og evne til at udføre en bestemt opgave i overensstemmelse med givne specifikationer.


Kravene til den akkrediterede virksomhed er fastlagt i internationale standarder. En akkreditering er med til at sikre kvaliteten i det arbejde virksomheden udfører, både gennem beskrevne og dokumenterede produktionsprocesser og gennem akkrediteringsorganets regelmæssige tilsyn med virksomheden.

 

En DANAK akkreditering er ikke kun en dansk - men en international anerkendelse, der også er gældende på europæisk og globalt plan. DANAK har indgået aftaler om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater med en lang række lande, og virksomheder kan henvise til en DANAK akkreditering i mere end 50 lande.

Akkreditering er ligeledes anerkendt af EU som et middel til harmonisering og realisering af det indre marked.

Laboratoriet tilbyder

●   Marine bundfauna- og vegetationsundersøgelser,

●   Vandløbsundersøgelser, herunder artsidentifikation af fauna 

      og flora samt forureningsbedømmelse,

●   Sedimentundersøgelser - f.eks. svovlbrintebufferkapacitet,

      tørstof/glødetab, kornstørrelse m.m.

●   Rutinemæssig oparbejdning og forberedelse af fauna- og 

      floraprøver til videregående kemiske analyser.     


Laboratoriet kan ud over vore egne listede analyser tilbyde udarbejdelse af tilbud og udførelse af større totalentrepriser, der involverer leje af skibe og udstyr, feltarbejde, kemiske analyser, statistisk bearbejdning, konsekvensvurderinger og rapportering.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Klaus Weile. 

Dansk Biologisk Laboratorium

    Wesselsmindevej 4,

2850 Nærum   

    Tlf. 21 24 16 61      

klw@danskbiolab.dk