Ferskvand

Ferskvand

Som led i tilsynet med tilstanden i de danske vandløb, skal der løbende foretages en biologisk bedømmelse af forureningsgraden.

De hvirvelløse smådyr, eksempelvis orme, døgnfluer, slørvinger og vårfluer der lever i vandløbene, har forskellige krav til det omgivende miljø.

Sammensætningen af disse dyr kan derfor bruges til bedømmelse af vandløbenes forureningsgrad.

I Danmark har man tidligere benyttet Viborg-indekset og Dansk Fauna Indeks til at udtrykke vandløbenes forureningstilstand. I dag benyttes Dansk VandløbsfaunaIndeks (DVFI), hvor forureningstilstanden, betegnet faunaklassen, angives med arabertal fra 7 til 1. Vandløb, der henføres til faunaklasse 7 betegnes som meget rene vandløb med et meget varieret dyreliv og vandløb, der henføres til faunaklasse 1 betegnes som vandløb med et ensidigt og/eller manglende dyreliv.


Dansk Biologisk Laboratorium - DBL har mange års erfaring i biologiske og fysiske undersøgelser indenfor det danske vandmiljø, og kan indenfor ferskvandsområdet tilbyde:

Indsamling af faunaprøver i vandløb i henhold til Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) med samtidig registrering af biologiske og fysiske forhold (dybde, strømhastighed, vandføring, undervandsplanter, bundsubstrat etc.), Udsortering og identifikation af hvirvelløse dyr i vandløb i henhold til Dansk Vandløbsfauna Indeks, Vegetationsundersøgelse i vandløbets tilstødende arealer,

Afrapportering / grafisk fremstilling af vandløbsbedømmelser og tilstandsvurderinger i forbindelse med arbejdet for opfyldelse af vandløbets målsætninger.

Dansk Biologisk Laboratorium - Wesselsmindevej 4, 2850 Nærum - Tlf. 21 24 16 61 - klw@danskbiolab.dk