Marin

Marin Montering

Fauna :   Laboratoriet udfører alle typer af invertebrat faunaundersøgelser i det marine miljø, og kan tilbyde udførelse af samlede projektpakker inden for enhver form for faunaundersøgelse, indeholdende prøvetagning, artsbestemmelse, biomasse- og størrelsesbestemmelse, databearbejdning, konsekvensvurdering og rapportering.

 

Bundfaunaundersøgelser kan f.eks. udføres med HAPS eller van Veen-grab, med artsbestemmelse og biomassebestemmelse (vådvægt / tørvægt / askefri tørvægt) pr. taksonomisk gruppe/delprøve/artsniveau, inklusiv størrelsesbestemmelse af muslinger og echinodermer.

Flora : DBL kan tilbyde oparbejdning af alle typer vegetationsprøver, herunder artsbestemmelse af makroalger

og andre vandplanter.

Sedimentanalyser

  • Sedimentsøjler
  • Opskivning
  • Svovlbrintebufferkapacitet
  • Oxideret jern
  • Tørstof / glødetab
  • Næringstofpuljer
  • Kornstørelsesbestemmelser
  • Feltarbejde
  • Sedimentbehandling
  • Vurdering og rapportering

Klaus Weile

Dansk Biologisk Laboratorium - Wesselsmindevej 4, 2850 Nærum - Tlf. 21 24 16 61 - klw@danskbiolab.dk